Právní upozornění

/Local/localmaster/Menu/cliffs_524x224.jpg

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jedná se o obecné právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů související s internetovými stránkami skupiny společnost ASSA ABLOY (dále jen "společnost ASSA ABLOY"). Na těchto internetových stránkách poskytuje společnost ASSA ABLOY online informace. Vstoupením na tyto stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete právně vázáni následujícími podmínkami uvedenými v tomto právním upozorněním a zásadách ochrany osobních údajů, a že je budete dodržovat.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakýkoliv aspekt nebo funkci těchto stránek, včetně právního upozornění a zásad ochrany osobních údajů, a tyto změny budou v platnosti okamžitě po zveřejnění upraveného aspektu nebo funkce těchto internetových stránek nebo upraveného právního upozornění a zásad ochrany osobních údajů.

Právní upozornění

AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Obsah těchto stránek (dále jen "obsah"), včetně, kromě jiného, textu, grafiky a obrázků, ochranných známek, značek, log a softwaru, je chráněn zákony na ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Vlastnické právo k obsahu nepřechází na vás ani na jakéhokoliv jiného uživatele těchto internetových stránek, ale zůstává společnosti společnost ASSA ABLOY nebo třetí straně, která má vlastnické právo na materiály zveřejněné na těchto stránkách.

Společnost ASSA ABLOY vlastní názvy, které jsou používány pro podnikání společnosti, a názvy produktů a služeb společnosti uvedených na těchto stránkách, a tyto názvy jsou chráněny zákony na ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Je vám dovoleno prohlížet, posílat e-mailem, stahovat či tisknout kopie obsahu, ale pouze pro vaše osobní a nekomerční použití. Neoprávněné používání obsahu může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Kdykoli budete posílat e-mailem, stahovat či tisknout kopie obsahu, je třeba na ně také uvést všechna oznámení o autorských právech a další upozornění, která jsou součástí obsahu, včetně případných oznámení o autorských právech v dolní části stránky.

Obsah nesmí být reprodukován, přepisován, ukládán ve vyhledávacím systému, překládán do jakéhokoliv přirozeného nebo počítačového jazyka, opakovaně přenášen v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky (elektronickými, mechanickými, fotografickými, záznamovými nebo jinými), dále prodáván nebo distribuován bez předchozího písemného souhlasu společnosti společnost ASSA ABLOY. Obsah nesmíte prodávat nebo upravovat, ani reprodukovat, zobrazovat, veřejně předvádět, distribuovat nebo jinak používat jakýmkoli způsobem pro jakékoli veřejné či komerční účely. Nesmíte si "pořizovat snímek" těchto stránek nebo jakéhokoliv jejich obsahu, a souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat jakoukoli část těchto stránek na server. Dále souhlasíte s tím, že nebudete jakýmkoliv způsobem zobrazovat nebo používat jakékoliv názvy, loga nebo ochranné známky společnosti společnost ASSA ABLOY bez předchozího písemného souhlasu společnosti společnost ASSA ABLOY.

Použití obsahu na jakýchkoli jiných internetových stránkách nebo v jakémkoli jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel je výslovně zakázáno, i když můžete z vaší internetové stránky poskytnout hypertextové odkazy v HTML na tyto internetové stránky, a to na základě těchto podmínek použití. Tímto se vám uděluje nevýhradní, omezená a odvolatelná licence k připojení na tyto internetové stránky. Souhlasíte s tím, že nebudete prezentovat žádné odkazy na tyto internetové stránky takovým způsobem, že budou spojovány s reklamou nebo že budou vypadat jako potvrzení jakékoliv organizace, produktu nebo služby. Souhlasíte s tím, že nebudete umísťovat odkazy na tyto stránky na jakékoli internetové stránky, které by rozumný člověk považoval za obscénní, pomlouvačné, obtěžující, hrubě urážlivé či zlomyslné. Společnost ASSA ABLOY si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit tuto licenci obecně nebo vaše právo na konkrétní odkazy. Pokud společnost ASSA ABLOY tuto licenci zruší, zavazujete se okamžitě odstranit a zablokovat veškeré vaše odkazy na tyto stránky.

Pokud používáte obsah způsobem, který není jasně povolen těmito podmínkami užívání, můžete tím porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Nastane-li takový případ, společnost ASSA ABLOY automaticky zruší vaše povolení k používání těchto stránek a společnost ASSA ABLOY je oprávněna požadovat, abyste okamžitě zničili veškeré kopie jakékoliv části obsahu, které jste si udělali. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách, jsou vyhrazena.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST ASSA ABLOY NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VÝSLEDCÍCH, KTERÉ MAJÍ BÝT ZÍSKÁNY POUŽÍVÁNÍM NEBO SPOLÉHÁNÍM SE NA TUTO INTERNETOVOU STRÁNKU NEBO NA OBSAH NA NÍ UMÍSTĚNÝ NEBO Z NÍ POSKYTOVANÝ. POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE PROTO NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

SPOLEČNOST ASSA ABLOY POSKYTUJE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY A OBSAH A SLUŽBY NA NICH UVEDENÉ NA BÁZI "TAK JAK JE" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONEM STANOVENÉ. SPOLEČNOST ASSA ABLOY, A TO V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, TÍMTO VÝSLOVNĚ A KONKRÉTNĚ ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ČI IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VLASTNICKÉHO PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASSA ABLOY NEVYDÁVÁ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, KONTINUITY ČI AKTUÁLNOSTI OBSAHU, SLUŽEB, SOFTWARU, TEXTU, GRAFIKY, ODKAZŮ NEBO SDĚLENÍ POSKYTOVANÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK. VY SAMI NESETE ODPOVĚDNOST ZA PŘIJETÍ VEŠKERÝCH PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NEZBYTNÝCH K ZAJIŠTĚNÍ TOHO, ŽE JAKÝKOLI OBSAH, KTERÝ PŘÍPADNĚ ZÍSKÁTE Z TÉTO STRÁNKY, NEBUDE OBSAHOVAT POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JAKÝKOLI JINÝ POTENCIÁLNĚ DESTRUKTIVNÍ POČÍTAČOVÝ KÓD.

Ani společnost ASSA ABLOY, ani jakákoli osoba či společnost spojená se společností ASSA ABLOY, nenese odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z používání nebo nemožnosti použití těchto stránek nebo jakéhokoliv obsahu, služeb nebo materiálů poskytnutých na těchto stránkách (dále jen „tato ochrana“). Tato ochrana zahrnuje veškeré nároky, ať už na základě záruky, smlouvy, úmyslného porušení práva, přísné odpovědnosti nebo jiné právní teorie, ať je či není společnost ASSA ABLOY upozorněna na možnost vzniku takových škod. Tato ochrana se vztahuje na všechny škody, včetně, kromě jiného, přímých, nepřímých, zvláštních a nahodilých škod a škod exemplárního a sankčního charakteru, na škody vyplývající ze zranění nebo úmrtí osob, na ušlý zisk, a na škody vyplývající ze ztráty dat nebo přerušení činnosti.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY; REKLAMA

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a ne jako potvrzení jakéhokoli obsahu poskytovaného na těchto internetových stránkách třetích stran ze strany společnosti ASSA ABLOY. Tato stránka není odpovědná za obsah odkazovaných internetových stránek třetích stran; neposuzujeme, nekontrolujeme ani nesledujeme materiály na jakýchkoli internetových stránkách třetích stran; a neděláme žádná prohlášení týkající se obsahu, přesnosti, nebo oprávněnosti materiálů na těchto internetových stránkách třetích stran.

Pokud se rozhodnete vstoupit na propojené internetové stránky třetích stran z této stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí. Vaše používání internetových stránek třetích stran se řídí příslušnými podmínkami používání těchto internetových stránek třetích stran, včetně příslušných zásad ochrany osobních údajů těchto internetových stránek.

V případě, že se tato internetová stránka rozhodne, že bude obsahovat reklamy třetích stran, mohou tyto reklamy obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tato internetová stránka nepodporuje žádné výrobky ani nevydává jakákoliv prohlášení, pokud jde o obsah, přesnost nebo oprávněnost jakýchkoli materiálů obsažených nebo odkazovaných pomocí jakékoliv reklamy na této internetové stránce.

Oznámení o ochraně osobních údajů a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ASSA ABLOY se zavazuje chránit soukromí vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost ASSA ABLOY spravuje a využívá osobní údaje, které od vás získáme v souvislosti s tímto portálem a jak nás kontaktovat, pokud máte nějaké další dotazy týkající se našeho nakládání s vašimi osobními údaji.

Společnost ASSA ABLOY sbírá a ukládá osobní údaje (jako je např. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo), které nám poskytnete s cílem získat od nás nějaké informace. Tyto údaje umožní společnosti ASSA ABLOY splnit vaši žádost o informace.

Společnost ASSA ABLOY také shromažďuje a uchovává osobní údaje, které jste poskytli (a) jako součást svých údajů o držiteli účtu (pokud jej máte) a/nebo (b) v souvislosti s vašimi dotazy ohledně produktů nebo nákupu produktů na našich internetových stránkách (tam, kde jsou tyto funkce k dispozici). Takovéto údaje mohou zahrnovat kontakt a informace o doručení, stejně jako finanční informace související s vašimi on-line platbami za produkty.

Kromě výše uvedených použití, můžeme používat osobní údaje ke správě a zvýšení kvality těchto stránek, pro naši interní evidenci, pro statistickou analýzu, a (v případě potřeby) ke splnění vašich objednávek produktů a/nebo k tomu, abychom vás kontaktovali v souvislosti s nákupem/prodejem a jako součást našich postupů péče o zákazníky.

Pro tyto účely mohou být osobní údaje předávány společnostem ve skupině ASSA ABLOY v zemích, kde jsou založeny na celém světě (což může být mimo Evropský hospodářský prostor).

Shromážděné nebo skladované osobní údaje jsou určeny výhradně pro použití v rámci skupiny společností ASSA ABLOY. V následujících případech je ale můžeme sdělovat třetím stranám:

 

 • tam, kde jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • kupujícímu nebo potenciálnímu kupujícímu našeho podniku; a/nebo
 • najatým poskytovatelům služeb společnosti ASSA ABLOY, kteří poskytují služby v souvislosti s tímto portálem a jeho příslušenstvím, ale pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohli zajišťovat poskytování těchto služeb – je to například náš poskytovatel služeb platebních karet, aby bylo možné zpracovat vaše platby prostřednictvím této internetové stránky, poskytovatelé doručovacích služeb, aby mohli dodávat produkty, které si kupujete, a poskytovatelé IT služeb, kteří spravují, vyvíjejí a podporují tyto internetové stránky.

 

Společnost ASSA ABLOY podnikne kroky k ochraně veškerých osobních údajů, které jsou předávány těmto třetím osobám, nebo které jsou předávány do jiných zemí, v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Vy můžete kdykoli požádat, aby informace o vás byly doplněny nebo odstraněny. Máte rovněž nárok každoročně zdarma obdržet kopii vašich osobních údajů vedených v záznamech u nás. Společnost ASSA ABLOY je zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů a veškeré žádosti o úpravy, vymazání nebo o zaslání kopie těchto informací musí být zaslány na adresu ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Švédsko a označeny nápisem “Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible” (Pozor: Týká se osobních údajů skupiny ASSA ABLOY ".

SOUBORY COOKIE

„Cookie“ je malý textový soubor, který obsahuje informace a je uložen ve vašem počítači. Soubory cookie jsou používány výhradně pro technické účely s cílem usnadnit používání internetové stránky. Jeden typ cookie uloží soubor trvale ve vašem počítači. Ten pak může být použit k personalizaci internetové stránky dle přání a zájmů uživatele. Dalším hlavním typem cookie je „session cookie“. Když navštívíte nějakou internetovou stránku, soubory „session cookie“ jsou posílány mezi počítačem a serverem pro přístup k informacím. Sobory „session cookie“ zmizí, když vypnete internetový prohlížeč. Více obecných informací o souborech cookie naleznete na www.allaboutcookies.org.

Soubory cookie, které společnost ASSA ABLOY konkrétně používá na těchto internetových stránkách, jsou (v závorkách za názvem cookie je uvedeno, jak dlouho je cookie uložena):

 • ASPXROLES (relace) - Cookie používaná k ukládání jmen role pro přihlášené uživatele. Používá se k poznávání, ke kterým rolím přihlášený uživatel patří. Používá se pouze na internetových stránkách, které používají heslem chráněný prostor.
 • ASPXAUTH (relace) - Používá se pro určení, zda je uživatel ověřen nebo není. Nastaví se pouze po přihlášení uživatele. Používá se pouze na internetových stránkách, které používají heslem chráněný prostor.
 • EPiServerLogin (relace) - Používá se pro určení přihlášeného uživatele. Používá se k poznání, který uživatel je přihlášen. Používá se pouze na internetových stránkách, které používají heslem chráněný prostor.
 • • backgroundImageIndex (relace) - Používá se pro úvodní stránku odkazů pro nastavení úvodního obrázku v prezentaci.
 • ASP.NET_SessionId (relace) - ASP.NET používá tuto cookie k identifikaci, které žádosti patří ke konkrétní relaci. Tento soubor cookie umožňuje pamatovat si a odlišit uživatele. Používá se pouze na internetových stránkách, které používají heslem chráněný prostor.
 • accountIndex (1 rok) - Používá se pro sledování aktivního účtu. Používá se pouze na internetových stránkách, které mají aktivovaný interní e-shop.

Kromě toho umožňujeme některým třetím stranám na této internetové stránce nastavovat a přistupovat k souborům cookie třetích stran. Jedná se o následující:

Site Catalyst

Následující soubory cookie jsou nastavovány naším internetovým statistickým nástrojem Site Catalyst pro zaznamenávání informací o návštěvnosti internetových stránek. Tyto statistiky jsou používány ke zlepšování uživatelského komfortu internetových stránek:

 • s_vi (5 let)
 • s_cc (relace)
 • s_sq (relace)
 • s_lastvisit (3 roky)
 • sc_hasloggedin (relace)

Google Analytics

Následující soubory cookie jsou nastavovány naším internetovým statistickým nástrojem Google Analytics pro zaznamenávání informací o návštěvnosti internetových stránek. Statistiky se používají ke zlepšení uživatelského prostředí internetové stránky:

 • _utma (2 roky)
 • _utmz (6 měsíců)
 • _utmc (relace)
 • _utmb (30 min)

AddThis

Tlačítka AddThis umožňují vlastníkům internetových stránek snadno sdílet obsah s ostatními lidmi, a to buď prostřednictvím sociálních sítí, e-mailem nebo označením stránky záložkou. Tlačítka poskytují statistické údaje o označování stránky záložkou a sdílení ze strany uživatelů, a pomáhá návštěvníkům zvyšovat popularitu a pořadí stránky. AddThis je nástroj společnosti Clearspring Technologies. Pro více informací viz www.addthis.com.

Widgety sociálních médií

Na internetových stránkách mohou být případně používány widgety sociálních médií, které umožní uživatelům, aby se zapojily s obsahem z našich internetových stránek na různých společenských platformách (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn atd.). Chcete-li se dozvědět, jak a jaké informace jsou shromažďovány a jaké soubory cookie jsou nastavovány těmito třetími stranami, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální platformy.

Pokud nechcete přijímat soubory cookie, lze váš internetový prohlížeč nastavit tak, abyste automaticky odmítali ukládání souborů cookie, nebo abyste byli informováni pokaždé, když internetová stránka požádá, aby jí bylo dovoleno uložit soubor cookie. Dříve uložené soubory cookie mohou být také odstraněny prostřednictvím internetového prohlížeče. Více informací naleznete na stránkách nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že některé oblasti ani funkce této internetové stránky se spoléhají na soubory cookie, a tak nemusí fungovat, pokud soubory cookie odstraníte nebo odmítnete.

Prosím, kontaktujte nás na cookies@assaabloy.com pro více informací o souborech cookie používaných na těchto internetových stránkách.